دستورالعمل رفع نشتی قالپاق سوپاپ موتور سمند و پژو


موارد نشتی مجموعه قالپاق سوپاپ سمند

1 -درب روغن ریز
2 -محل های قرار گیری مهره ها
3 -محل اتصال لوله ها و شلنگ ها
4 -محل نصب واشر قالپاق
5 -نشتی مجموعه

روش برطرف کردن نشتی روغن قالپاق سوپاپ:

چنانچه محل نشتی به وضوح مشخص بود به ترتیب زیر عمل میکنیم:
1 .نشتی درب روغن ریز:
پس از حصول اطمینان از اینکه نشتی ناشی از سرریز شدن ویا تعویض روغن نمی باشد و
درب روغن به طور کامل بسته شده است، در صورتی که در اطراف درب روغن ریز
مجموعه اثرات روغن مشاهده گردید ، به ترتیب زیر عمل میکنیم:
الف: درب روغن را باز میکنیم.
ب: اطراف درب روغن ریز بر روی قالپاق سوپاپ را کامال تمیز میکنیم.
ج: درب روغن جدید را بروی مجموعه مونتاژ میکنیم.
چنان چه محل نشتی مشخص نبوده و مجموعه کامل روغنی باشد، قطعه را کامال تمیز نمائید،
سپس با کارکرد موتور منشا نشتی را مشخص نمائید.

2 .نشتی محل های قرار گیری مهره ها
چنانچه نشتی روغن از اطراف هریک از 10 مهره اتصال قالپاق سوپاپ مشاهده گردید به
ترتیب زیر عمل میکنیم:
الف: مهره معیوب را باز میکنیم.
ب: محل قرار گیری مهره بر روی قالپاق سوپاپ را کامال تمیز میکنیم.
ج: مهره جدید را ابتدا از نظر سالم بودن اورینگ چک کرده و سپس بر روی قالپاق مونتاژ
میکنیم.

3 .نشتی محل اتصال لوله ها و شلنگ ها
در صورتی که نشتی روغن از محل شلنگ های متصل به قالپاق سوپاپ باشد، مراحل زیر را
انجام می دهیم:
الف: شلنگ ها را باز کرده و اثرات روغن را به طور کامل از روی قطعه پاک میکنیم.
ب: شلنگ ها را به طور کامل در محل خود قرار میدهیم.
ج: محل اتصال لوله ها و شلنگ ها باید کامال بسته شود و برای این کار حتما از بست های
پیچی از جنس استیل ضد زنگ استفاده شود.

4 .نشتی از محل واشر قالپاق سوپاپ )آبندی روی سر سیلندر

چنانچه نشتی روغن از محل واشر قالپاق بود به ترتیب زیر عمل میکنیم:
الف: قالپاق سوپاپ را از سرسیلندر جدا میکنیم.
ب: مجموعه را کامال تمیز کرده و واشر را از آن جدا میکنیم.
ج: محل نشست واشر باید عاری از هرگونه آثار چسب و آلودگی باشد.
د: در شش محل مشخص شده چسب را به اندازه کافی ریخته و واشر نو را کامال در محل
خود مونتاژ میکنیم.)دقت نمائید مقدار چسب به اندازه ای باشد که بعد از نصب واشر چسب
از کناره ها بیرون نریزد، همچنین واشر نیز هیچگونه بیرون زدگی نداشته باشد.
ه: مجموعه را روی سرسینلدر مونتاژ میکنیم.

توجه: در زمان تعویض واشر قالپاق سوپاپ باید کلیه مهره ها تعویض و محللوله ها کنترل شود(بند 2 و بند 3 )

نشتی مجموعه قالپاق:

در صورتی که نشتی از محل جوش گلوئی بود به ترتیب زیر عمل می کنیم:
الف- سطح سرسیلندر را کامال تمیز نمائید.
ب- قطعه جدید را روی سر سیلندر قرار دهید.
ج- از مهره های جدید و بدون نقص برای بستن مجموعه بر روی سرسیلندر استفاده نمائید.
د- حتما از اتصال کامل شلنگ ها در محل خود، روی لوله ها اطمینان حاصل نمائید.
هـ- جهت اتصال شلنگ ها روی لوله ها حتما از بست های پیچی از جنس استیل ضد زنگ
استفاده شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.